Farmer Trends Survey 2019
 

Motivering / Motivering           

Hierdie studie word deur MSSA Farmer Trends onderneem en jy word verseker dat jou antwoorde as streng vertroulik hanteer sal word. Jou persoonlike besonderhede sal onder geen omstandighede aan enige instansie of persoon bekendgemaak word nie. Jy het al waarskynlik in die verlede deelgeneem aan MSSA se landboustudies. Baie dankie daarvoor. Die meeste vrae kan beantwoord word deur slegs die regte opsie te selekteer.

MOET NIE OP ENIGE PLEK ENTER DRUK TYDENS DIE BEANTWOORDING VAN DIE STUDIE NIE. DRUK SLEGS ENTER WANNEER VOLTOOID.

 This study is undertaken by MSSA Farmer Trends and you are assured that your answers will remain strictly confidential. Under no circumstances will your personal information be revealed to any organisation or person.   You most probably participated in MSSA’s agriculture studies in the past. Thank you! Most questions can be answered by selecting the appropriate option.

PLEASE DO NOT PRESS ENTER WHEN COMPLETING THE SURVEY. ONLY SUBMIT ONCE COMPLETED.

 

 
  Voltooi asseblief dievolgede spasies. Moet NIE ENTER druk nie. GAAN NET NA VOLGENDE LYN / Please complete the fields below. Do NOT PRESS ENTER. JUST MOVE DOWN TO NEXT ROW
     
  Naam en van / Name and surname:
  Naam van plaas / Name of farm:
  Posadres / Postal address:
  Poskode / Postal code:
  Telefoonnommer / Tel number:
  Selfoonnommer / Cell number:
  E-pos / E-mail :
  Distrik/Area / Distict/Area:
     
  1 Wat is jou huistaal? / What is you home language?
     
 
   
  Ander (noem asseblief) / Other (please mention)
 
   
  2 In watter provinsie boer jy? / In which province do you farm?
     
 
   
  3 Hoe word jou primere boerdery bedryf? / How is your primary farming enterprise administered?
     
 
   
  4.Wat is die ouderdom van die aktiewe boer/jyself? / What is the age of the active farmer/yourself?
     
 
   
  5 Opvoedkundige vlak van die AKTIEWE boer / Educational level of the ACTIVE farmer:
     
 
   
  6 Wat is die TOTALE OMSET van AL jou boerdery-aktiwiteite per jaar? / What is the annual TOTAL TURNOVER of ALL your farming activities?
     
 
   
  7 Wie beskou jy as die opvolger van jou boerderybesigheid? / Who do you regard as the successor of your farming business?
     
 
   
  8a Voer jou boerderybesigheid direk uit na: / Does your farming business export directly to: a) Ander Afrika-lande? / Other African countries?
     
 
   
  8b Voer jou boerderybesigheid direk uit na: / Does your farming business export directly to: b) Ander oorsese lande? / Other foreign countries?
     
 
   
  9 In watter deel van die boerdery is jou gade betrokke? / In which area of the farming enterprise is your spouse involved?
     
 
   
  10(a) Wat is jou primere boerderybedrywigheid (hoofbron van inkomste)? (SLEGS EEN VAN 23 opsies-maak seker jy sien almal) / Which is your primary farming activity (main source of income)? (ONLY ONE OF 23 options)
     
 
   
  Indien ander: tik antwoord (Moet nie ENTER druk nie gaan net na volgende vraag) / If other: type answer (Do not press ENTER, go to the next question):
 
   
  10(b) Wat is jou sekondere boerdery? (Jy mag MEER AS EEN opsie aandui) / Which other branches do your farming enterprise consist of? (You may identify MORE THAN ONE option).
     
  Blomme/Kwekery / Flowers/Nursery
  Bokhaar / Mohair
  Bosbou / Forestry
  Groente / Vegetables
  Katoen / Cotton
  Lusern/Voergewasse / Lucern/Feed crops
  Melk / Milk
  Pluimvee / Poultry
  Sagtevrugte / Deciduous fruit
  Sitrus / Citrus
  Somergraan / Summer grains
  Subtropiese vrugte / Subtropical fruit
  Suiker / Sugar
  Toerisme / Tourism
  Varke / Pigs
  Vleisbees / Beef cattle
  Vleisskaap, -bok / Mutton and meat goats
  Volstruise / Ostrich
  Wild / Game
  Wingerd / Vineyards
  Wintergraan / Winter grains
  Wol / Wool
  Ander / Other
     
  11a Produseer of boer jy op huurgrond, eie grond of n kombinasie? / Do you farm on rented land, your own land or a combination?
     
 
   
  11b Wat meen jy is die kans dat die grondwet verander sal word ten gunste van grondonteiening sonder vergoeding? / What do you think is the chance that the constitution will change in favor of land expropriation without compensation?
     
 
   
  12a Die volgende kwessies fokus op moontlike knelpunte vir die boerdery. Dui asseblief slegs 4 knelpunte aan vir jou boerdery. / The following issues focus on possible critical issues affecting your farming operation. Identify only 4 issues that are critical to your farming operation.
     
  Algemene produksiekoste (insetkoste) / General production cost (input cost)
  Arbeid/Arbeidskoste / Labour/Labour cost
  Beskikbaarheid van elektrisiteit / Availability of electricity
  Diefstal / Theft
  Herstel- en vervangingskoste (meganisasie) / Repair and replacement costs (mechanisation)
  Klimaat / Climate
  Koste van elektrisiteit / Cost of electricity
  Lae produsentepryse / Low producer prices
  Politieke inmenging (Grondeise/Herverdeling/Onteiening/Maksimum grootte plase) // Political interference (Land claims/Redistribution/Expropriation/Maximum size of land)
  Prysonsekerheid / Price uncertainty
  Rekordhouding van plaasaktiwiteite / Record-keeping of farming activities
  Rentekoerse / Interest rates
  Sosiale verantwoordelikheid / Social responsibility
  Stakings / Strikes
  Veiligheid / Safety
     
  12b1 Tot watter mate is jy betrokke by Produsenteverenigings? / To what extent are you involved in Producer organisations?
     
 
   
  12b2 Tot watter mate is jy betrokke by n Plaaswag ? / To what extent are you involved in a Farm watch?
     
 
   
  12b3 Tot watter mate is jy betrokke by Brandbestryding ? / To what extent are you involved in Fire prevention?
     
 
   
  12b4 Tot watter mate is jy betrokke by Predasiebestryding (roofdierbestryding)? / To what extent are you involved in Predation management?
     
 
   
  12b5 Tot watter mate is jy betrokke by n Veediefstalforum? / To what extent are you involved in a Livestock theft forum?
     
 
   
  12b6 Tot watter mate is jy betrokke by n Bewarea (omgewingsbewaring)? / To what extent are you involved in Environmental conservation?
     
 
   
  12b7 Tot watter mate is jy betrokke by Studiegroep? / To what extent are you involved in a Study group?
     
 
   
  12c Van watter georganiseerde landbou-organisasie is jy lid? / Of which organised agricultural organisation are you a member?
     
  Glad nie lid nie / Not a member
  AFASA
  Agri SA
  ASUF
  NAFU
  TLU SA
  WPA (Wildlife Producers Organisation)
  WRSA (Wildlife Ranching SA)
     
  13 Beplan jy om self jou sakebelange in die res van Afrika uit te brei/te begin? / Are you planning to expand to or establish your own business interests in the rest of Africa?
     
 
   
  14 Wat gebruik jy vir internet toegang? / What do you use for internet access?
     
  Gebruik nie internet nie / Do not use the internet
  Rekenaar / Computer
  Selfoon / Cell phone
  Slim foon / Iphone / Smart phone
  Tablet / iPad
     
  15 Waarvoor word jou rekenaar gebruik? (Meer as een antwoord moontlik) / What do you use your computer for? (More than one answer possible)
     
  Het nie rekenaar nie/Nie van toepassing / Does not have a computer/Not applicable
  Besproeiingsbestuur / Irrigation management
  BTW en inkomstebelasting / VAT and income tax
  Daaglikse nuus/Algemene nuus /Daily news/General news
  Databasis vir tegniese inligting / Database for technical information
  E-pos / E-mails
  Finansiele bestuurstelsel / Financial management system
  Kuddegesondheidsprogramme / Herd health programmes
  Loneprogram/Arbeidsbestuurstelsel / Wages programme/Labour management system
  Opvoedkundige doeleindes / Educational purposes
  Program vir diereprestasie / Programme for animal performance
  Program vir gewasprestasie / Programme for crop performance
  Program vir suiwelprestasie / Programme for dairy performance
  Reenvaltendense / Rainfall trends
  Spreiblad vir begrotingsbeheer / Spreadsheet for budgeting
  Spreiblad vir gebruike anders as begrotings / Spreadsheet for uses other than budgeting
  Veldbestuur / Veld management
  Versekeringsdienste / Insurance services
     
  16 Na watter landbou-inligting soek jy op die internet? / Which agricultural information do you look for on the internet?
     
  Nie van toepassing nie / Not applicable
  Akkerbou / Agronomy
  Dieregesondheid-inligting / Animal health information
  Finansiele sake / Financial issues
  Landbounuus / Agricultural news
  Markinligting / Market information
  Meganisasie-inligting / Mechanisation information
  Veeteelt / Livestock breeding
  Versekering / Insurance services
  Weer / Weather
  Ander / Other
     
  17 Watter van die volgende produkte koop jy op die internet? / Which of the following products do you buy via the internet?
     
  Koop glad nie op die Internet nie / Do not buy via the internet at all
  Beleggings / Investments
  Dieregesondheidsprodukte / Animal health products
  Finansiële dienste / Financial services
  Implemente / Implements
  Korttermyn versekering / Short-term insurance
  Landbou-chemiese produkte / Agrochemical products
  Lewensversekering / Life insurance
  Mediaprodukte / Media products
  Toerusting / Equipment
     
  18 Hoe gereeld gebruik jy die internet om landbouverskaffers te betaal? How often do you use the internet to pay agricultural suppliers?
     
 
   
  19 Indien jy n slimfoon/iphone het, waarvoor gebruik jy dit? (Meer as een opsie moontlik) / If you have a smart phone/iphone, what do you use it for? (More than one option possible)
     
  Het nie n slimfoon/iphone nie / Do not have a smart phone/iphone
  Bankdienste / Banking services
  E-pos / E-mail
  Internet / Internet
  Oproepe / Calls
  SMS / SMS
  Toepassings (toeps) / Applications (apps)
  WhatsApp
  Ander / Other
     
  20 Watter sosiale media gebruik jy of jou vrou aktief om te kommunikeer in die landbougemeenskap? / What type of social media do you or your wife use to actively communicate in the agricultural community?
     
  Geen / None
  Boeregesels
  Facebook
  Instagram
  Landbousosiaal
  Linked-In
  Twitter
  WeChat
  Whatsapp Groepe/ / Groups
     
  21 Watter van die volgende tydskrifte se webtuistes besoek jy vir landbou-inligting? (Meer as een antwoord moontlik) / Which of the following magazine websites do you visit for agricultural information? (More than one answer possible)
     
  Besoek geen webtuistes nie / Do not visit websites
  www.agriportal.co.za
  www.agtag.co.za
  www.agriorbit.com (Plaas Media)
  www.farmersweekly.co.za
  www.landbou.com
  www.proagri.co.za
  www.rpo.co.za
  www.senwes.co.za / senwes-scenario
  www.wrsa.co.za (Wildlife Ranching)
  Ander / Other
     
  22 Watter van die volgende tydskrifte bevat my soort artikels? (Meer as een keuse moontlik) / Which of the following magazines contain my type of articles (More than one answer possible) /
     
  Agri SA (Die Boer / The Farmer)
  Farmbiz
  Farmers Weekly
  Landbouweekblad
  ProAgri
  SA Graan / Grain
  Senwes Scenario
  Stockfarm
  The Dairy Mail
  Veeplaas
  Wildlife Ranching (WRSA magazine)
  Geen / None
     
  23 Na watter tipe radiostasies luister jy? / Which type of radio stations do you listen?
     
  Luister nie radio nie / Do not listen to the radio
  Luister na gemeenskapsradio / Listen to community radio
  Luister na streeksradio / Listen to regional radio
  Luister na nasionale radio / Listen to national radio
     
  24 Watter soort koerante lees jy? / Which type of newspapers do you read?
     
  Lees nie koerante nie / Do not read newspapers
  Lees streekkoerante / Read regional newspapers
  Lees nasionale koerante / Read national newspapers
     
  25 Watter TV-kanale kyk jy? / Which TV channels do you watch?
     
  Kyk nie TV nie / Do not watch TV
  DSTV Sport
  kykNET
  kykNet Via
  MNet
  SABC
     
  26 Watter van die volgende produsente-organisasies se tydskrifte lees jy? / Which producer organisations magazines do you read?
     
  Geen /None
  Aartappel SA / Potato SA (CHIPS)
  SA Graan / SA Grain
  MPO (The Dairy Mail)
  NWKV / NWGA (Die Wolboer)
  RPO (Rooivleis / Red meat)
  Vrugte SA / Fruit SA (SA Vrugtejoernaal / SA Fruit Journal)
  WRSA/WPA (Wildlife Ranching)
  Ander / Other
     
  27 Watter van die volgende landboubesighede / kooperasies se tydskrifte lees jy? / Which of the following agricultural businesses / co-operatives magazines do you read?
     
  Geen / None
  Afgri (Afgriland)
  GWK (Kommuniek)
  NWK (Arena)
  OBARO (Spilpunt)
  OVK (OVK Nuus)
  Senwes (Scenario)
  VKB (Die Pad Saam)
  Ander/Other
     
  28 Deur wie doen jy jou landboufinansiering? / Who do you use for your agricultural financing?
     
  Banke / Banks
  Eie finansiering / Own financing
  Insetverskaffers / Input suppliers
  Landbank / Land Bank
  Landboubesighede of koöperasies / Agricultural businesses or co-operatives
     
  29 Watter bank beskou jy as jou hoofbank? (Slegs een antwoord) / Which institution do you regard as your main bank? (one answer only)
     
 
   
  30a By watter van die volgende instellings het jy tans lewensversekering? (Meer as een antwoord moontlik) / At which institution do you currently have life insurance? / More than one answer possible
     
  BrightRock
  Discovery
  Liberty
  Metropolitan
  Momentum
  Old Mutual
  Sanlam
  Ander/ Other
     
  30b By watter instelling het jy jou laaste lewensversekering uitgeneem? Slegs een antwoord / At which institution did you take out your most recent life insurance? One answer only
     
 
   
  31a By watter van die volgende instellings het jy tans beleggingsprodukte? Meer as een antwoord moontlik/ With which institution do you currently have an investment product? More than one answer possible
     
  Allan Grey
  Bank
  Bright Rock
  Corronation
  Discovery
  Investec
  Liberty
  Metropolitan
  Momentum
  Old Mutual
  Sanlam
  Ander/ Other
     
  31b By watter van die volgende instellings het jou laaste belegging gedoen? Slegs een antwoord? / Which institution did you investment with recently? Only one answer.
     
 
   
  32c By wie / hoe sal jy verkies om jou lewensversekering te koop?/ From whom / how would you prefer to buy your life insurance?
     
 
   
  33a Watter aspekte is belangrik vir jou finansiele plan? / Which aspects are important to your financial plan?
     
  Aftreebeplanning / Retirement planning
  Beskerming van persoonlike boedel teen effek van persoonlike borgstelling van die besigheid / Protection of personal assets against surety provided for business
  Beskerming van besigheid teen verlies van sleutelpersoon / Protection of business against the loss of key person
  Diversifikasie buite die boerdery / Diversification outside the farming enterprise
  Kontantvloei / Cash flow
  Koop- en verkoopooreenkoms / Buy and sell agreement
  Mediese fonds / Medical aid
  Opvolgbeplanning / Succession planning
  Oorsese diversifikasie (buite die SA ekonomie) / Foreign diversification (outside the South African economy)
  Voordele vir plaaswerknemers / Benefits for farm workers
     
  33b Wie beskou jy as jou adviseur oor persoonlike finansiele beplanning? / Who do you regard as your adviser on personal financial planning?
     
 
   
  33c Wanneer laas het jy n volledige boedelontleding laat doen? / When last was a comprehensive estate analysis done for you?
     
 
   
  34 By watter maatskappy(e) het jy oesversekering? With which company(ies) do you have crop insurance?
     
  Het nie oesversekering nie/Geen gewassse / Do not have crop insurance/No crops
  Agriseker
  Mutual & Federal (Old mutual Insure)
  Santam
  Ander / Other
     
  35a Indien nie oesversekering nie, hoekom nie? If you do not have crop insurance, why not?
     
  Het nie gewasse om te verseker nie / Do not have crops to insure
  Eie versekering / Own insurance
  Geografiese redes / Geographical reasons
  Slegte oesversekeringservaring / Bad crop insurance experience
  Te duur / Too expensive
  Verskanste risiko / Hidden risk
  Ander / Other
     
  35b By wie neem jy oesversekering uit?/ From whom do you buy your crop insurance?
     
  Koop nie oesversekerig nie / Do not buy crop insurance
  Bank
  Direk by maatskappy / Directly from insurance company
  Kooperasie/Landboubesigheid / Co-operative/Agricultural business
  Maatskappyverteenwoordiger / Company representative
  Onafhanklike makelaar / Independent broker
  Ander / Other
     
  36a By watter van die volgende maatskappye is jou bates verseker (korttermynversekering)? / With which of the following short-term insurance companies have you insured your assets?
     
  Het nie korttermynversekering vir bates nie / Do not have short-term insurance for assets
  ABSA
  Agruma
  Agriseker
  Hollard
  Landmark
  Mutual & Federal (Old Mutual Insure)
  Santam
  Zürich
  Ander / Other
     
  36b Deur wie koop jy korttermynversekering vir bates? / From whom do you buy short-term insurance for assets?
     
  Het nie bateversekering nie / Do not have asset insurance
  Bank
  Direk by maatskappy / Directly from company
  Kooperasie/Landboubesigheid / Co-operative/Agriculture business
  Maatskappyverteenwoordiger / Company representative
  Onafhanklike makelaar / Independent broker
  Ander / Other
     
  37 Hoe sal jy verkies om jou korttermynversekering te koop? / How would you prefer to buy short-term insurance?
     
 
   
  38a By wie bestel of koop jy meestal Dieregesondheidsmiddels? / From whom do you mostly order or buy Animal health products?
     
 
   
  38b By wie bestel of koop jy meestal Saad ? / From whom do you mostly order or buy Seed ?
     
 
   
  38c By wie bestel of koop jy meestal Kunsmis ? / From whom do you mostly order or buy Fertiliser?
     
 
   
  38d By wie bestel of koop jy meestal Trekkers? / From whom do you mostly order or buy Tractors?:
     
 
   
  38e By wie bestel of koop jy meestal Implemente? / From whom do you mostly order or buy Implements?
     
 
   
  38f By wie bestel of koop jy meestal Akkerbou-chemikaliee? / From whom do you mostly order or buy Agronomy chemicals?
     
 
   
  38g Dui asb aan watter landboubesigheid/koopersie jy beskou as jou hoof-landboubesigheid vennoot (slegs een antwoord) / Please indicate which agricultural/co-op business you regard as your main business partner (only one answer)
     
 
   
  39 Watter maatskappy(e) se kunsmis gebruik jy? / Which company (ies) fertiliser do you use?
     
  Nie van toepassing nie / Not applicable
  Atlas
  Constantia
  Dit wat by die kooperasie/landboubesigheid beskikbaar is / That which is available from the co-operative/agricultural business
  Fabriek-sweepings / Factory sweepings
  Greenlands
  Kynoch
  Nitrochem
  Nitrophoska
  Omnia
  Profert
  Sasol
  Sidi Parani
  Yara
  Ander/Other
     
  40a Watter maatskappy(e) se dieregesondheidsprodukte gebruik jy? / Which company(ies) animal health products do you use?
     
  Nie van toepassing nie/ Not applicable
  Afrivet
  Ascendis/CIPLA
  Bayer
  Boehringer/Merial
  Ceva
  Ciplamed
  MSD Animal Health
  Onderstepoort Biologiese Produkte / Onderstepoort Biological Products
  Swavet
  Virbac
  Zoetis
     
  40b Watter maatskappy(e) verskaf vir jou die mees betroubare tegniese inligting? / Which company(ies) provide you with the most reliable technical information?
     
 
   
  40c Wat sal die perfekte geskenk wat agtergelaat kan word van n verteenwoordiger/agent wat jou plaas besoek?(Slegs een antwoord) / What would be the perfect gift to leave behind from a representative/agent that visits your farm? (Only one answer)Please choose which is your favourite sport from the options below:
     
 
   
  Indien ander gemerk noem asb / Mention please:
 
   
  41 Watter maatskappy(e) se veevoer gebruik jy? / Which company(ies) livestock feeds do you use?
     
  Nie van toepassing nie / Nie van toepassing
  Afgri Veevoer / Afgri Feeds
  Barnlab
  De Heus
  Driehoek
  Epol
  FeedFirst
  Feedmaster
  KK Animal Nutrition
  Lubern
  Meadow
  Molatek
  Nova Voere / Nova Feeds
  Nupro
  Nutrifeed
  Opti Feeds
  Plaaslike voermaatskapy / Local feed company
  Voermol
  Ander / Other
     
  42 Watter saadmaatskappye het jy in die huidige seisoen gebruik? / Which seed company did you use this past season?
     
  Het nie van saadmaatskappye gebruik gemaak nie / Did not make use of seed companies
  Advance Seed
  Agricol
  Klein Karoo (K2 Agri Saadbemarking)
  Link Seed
  Monsanto / Bayer
  Pannar
  Pioneer
  Sensako
  Stark Ayres
     
  43. Sal jy in die toekoms weer deelneem aan 'n soortgelyke landboustudie? / Will you participate in a similar agricultural study in the future?
     
 
   
 


 
Back Back to top