Commercial Farmer Study 2018
 

 

Motivering / Motivation:  Die studie gaan oor tegnologie gebruik en algemene landbousake/ This study focuses on technology usage and general agricultural business. 

 

Die studie word deur Mark Studies en Statistiese Analise (MSSA) jaarliks onderneem en jy word verseker dat jou antwoorde as streng vertroulik hanteer sal word. Jou persoonlike besonderhede sal onder geen omstandighede aan enige instansie of persoon bekendgemaak word nie. Hierdie inligting word slegs benodig vir ’n geskenk aan ’n wenner en twee naas wenners van 'n gelukkige trekking. U het al aan MSSA se vorige studies deelgeneem.

 

 

MOET NIE OP ENIGE PLEK ENTER DRUK TYDENS DIE BEANTWOORDING VAN DIE STUDIE NIE. DRUK SLEGS ENTER WANNEER VOLTOOID.

 

 

This study is undertaken by Marketing Surveys & Statistical Analysis (MSSA) anually and you are assured that your answers will remain strictly confidential. Under no circumstances will your personal information be revealed to any organisation or person. This information is required for the sole purpose of awarding a prize for a winner and two other prizes by means of a lucky draw.

 

 

PLEASE DO NOT PRESS ENTER WHEN COMPLETING THE SURVEY. ONLY SUBMIT ONCE COMPLETED.

 
 
  SECTION A: PERSOONLIKE BESONDERHEDE VAN BOER/ PERSONAL INFORMATION OF FARMER:
     
  Naam en van / Name and surname:
  Naam van plaas / Name of farm:
  Posadres / Postal address:
  Poskode / Postal code:
  Telefoonnommer / Tel number: ( )
  Selfoonnommer / Cell number:
  E-pos / E-mail :
  Distrik/Area / Distict/Area:
 
     
   
 

AFDELING B / SECTION B: DEMOGRAFIESE INLIGTING / DEMOGRAPHIC INFORMATION

   
  1 Wat is jou huistaal? / What is you home language?
     
 
   
  Indien ander tik in oop spasie / If other, please typ in
 
   
  2 In watter provinsie boer jy? / In which province do you farm?:
     
 
   
  3a Hoe word jou primêre boerdery bedryf? / How is your primary farming enterprise administered? :
     
 
   
  3b Is die boedery ‘n familiebesigheid? / Is the farm a family business?:
     
 
   
  4 Wat is die ouderdom van die aktiewe boer/jyself? / What is the age of the active farmer/yourself?
     
 
   
  5 Opvoedkundige vlak van die AKTIEWE boer / Educational level of the ACTIVE farmer:
     
 
   
  6 Wat is die TOTALE OMSET van AL jou boerdery-aktiwiteite per jaar? / What is the annual TOTAL TURNOVER of ALL your farming activities?
     
 
   
  7 Wie beskou jy as die opvolger van jou boerderybesigheid? / Who do you regard as the successor of your farming business?
     
 
   
  8a Voer jou boerderybesigheid direk uit na Ander Afrika-lande? : / Does your farming business export directly to Other African countries?
     
  Ja / Yes
  Nee / No
     
  8b Voer jou boerderybesigheid direk uit na Ander oorsese lande?: / Does your farming business export directly to Other foreign countries?
     
  Ja / Yes
  Nee / No
     
  9 In watter deel van die boerdery is jou gade betrokke? / In which area of the farming enterprise is your spouse involved?
     
  Administrasie / Administration
  Aktiewe bestuur van die boerderybesigheid / Active management of farming enterprise
  Finansies van boerderybesigheid / Finances of the farming operation
  Glad nie / Not at all
     
  10(a) Wat is jou primêre boerderybedrywigheid (hoofbron van inkomste)? (SLEGS EEN VAN 23 opsies) / ) What is your primary farming activity (main source of income)? ( ONLY ONE OF 23 options)
     
 
   
  Verdere inligting oor hoof boerdery vir Groente (meer as een antwoord montlik) / Further information about main farming for Vegetables ( more than one answer possible)
     
  Nie van toepassing / Not applicable
  Aartappels /Potatoes
  Tamaties / Tomatoes
  Ander / Other
     
  Verdere inligting vir hoof boerdery vir Somergraan (meer as een opsie moontlik) / Further information of main farming for Summer grain (more than one option possible)
     
  Nie van toepassing / Not applicable
  Kanola /Canola
  Mielies / Maize
  Sojabone / Soya beans
  Ander / Other
     
  Verdere inligting vir hoof boerdery vir Wintergraan (meer as een opsie moontlik) / Further information for main farming for Winter grain (more than one option possible)
     
  Nie van toepassing / Not applicable
  Gort / Barley
  Koring / Wheat
  Ander / Other
     
  10(b) Watter ander bedrywe (sekondêre boerdery) bestaan die boerdery uit? (Jy mag MEER AS EEN opsie aandui) / (b) Which other branches (secondary farming activities) does your faming enterprise consist of? (You may MENTION MORE THAN ONE option).
     
  Geen / None
  Blomme/Kwekery / Flowers/Nursery
  Bokhaar / Mohair
  Bosbou / Forestry
  Groente / Vegetables
  Katoen / Cotton
  Lusern/Voergewasse / Lucern/Feed crops
  Melk / Milk
  Pluimvee / Poultry
  Sagtevrugte / Deciduous fruit
  Sitrus / Citrus
  Somergraan / Summer grains
  Subtropiese vrugte / Subtropical fruit
  Suiker / Sugar
  Toerisme / Tourism
  Varke / Pigs
  Vleisbees / Beef cattle
  Vleisskaap, -bok / Mutton and meat goats
  Volstruise / Ostrich
  Wild / Game
  Wingerd / Vineyards
  Wintergraan / Winter grains
  Wol / Wool
  Ander / Other
     
  Verdere inligting oor sekondêre boerdery vir Groente (meer as een antwoord montlik) / Further information about secondary farming for Vegetables ( more than one answer possible)
     
  Nie van toepassing / Not applicable
  Aartappels /Potatoes
  Tamaties / Tomatoes
  Ander / Other
     
  Verdere inligting vir sekondêre boerdery vir Somergraan (meer as een opsie moontlik) / Further information of secondary farming for Summer grain (more than one option possible)
     
  Nie van toepassing / Not applicable
  Kanola /Canola
  Mielies / Maize
  Sojabone / Soya beans
  Ander / Other
     
  Verdere inligting vir sekondêre boerdery vir Wintergraan (meer as een opsie moontlik) / Further information for sekondary farming for Winter grain (more than one option possible)
     
  Nie van toepassing / Not applicable
  Gort /Barley
  Koring / Wheat
  Ander / Other
     
  11a Produseer of boer jy op huurgrond, eie grond of ’n kombinasie? / Do you farm on rented land, your own land or a combination?:
     
 
   
  11b Wat is die totale grootte van die plase waarop jy boer? / What is the size of your farms that you farm on?
     
 
   
  12 Die volgende kwessies fokus op moontlike knelpunte vir die boerdery. Dui asseblief slegs 4 knelpunte aan vir jou boerdery. / The following issues focus on possible critical issues affecting your farming operation. Identify only 4 issues that are critical to your
     
  Algemene produksiekoste (insetkoste) / General production cost (input cost)
  Arbeid/Arbeidskoste / Labour/Labour cost
  Beskikbaarheid van elektrisiteit / Availability of electricity
  Beskikbaarheid van water / Availability of water
  Diefstal / Theft
  Grondeise/Herverdeling van grond / Land claims/Redistribution of land
  Herstel- en vervangingskoste (meganisasie) / Repair and replacement costs (mechaniation)
  Klimaat/droogte / Climate/drought
  Koste van elektrisiteit / Cost of electricity
  Koste van altenatiewe energie / Cost of alternative energy
  Oorsese mededingendheid / Overseas competition
  Produsentepryse / Producer prices
  Politieke inmenging / Political interference
  Sosiale verantwoordelikheid / Social responsibility
  Veiligheid / Safety
  Vervoerkoste /Transport cost
  Wisselkoers / Exchange rate
     
  13 Wat gebruik jy vir internettoegang die meeste? (Slegs een antwoord). / What do you usemost for internet access ?( Only one answer).
     
 
   
  14 Waarvoor word jou rekenaar gebruik? (Meer as een antwoord moontlik) / What do you use your computer for? (More than one answer possible)
     
  Het nie rekenaar nie/Nie van toepassing / Does not have a computer/Not applicable
  Besproeiingsbestuur / Irrigation management
  BTW en inkomstebelasting / VAT and income tax
  Databasis vir tegniese inligting / Database for technical information
  E-pos / E-mails
  Finansiële bestuurstelsel / Financial management system
  Kuddegesondheidsprogramme / Herd health programmes
  Loneprogram/Arbeidsbestuurstelsel / Wages programme/Labour management system
  Opvoedkundige doeleindes / Educational purposes
  Program vir diereprestasie / Programme for animal performance
  Program vir gewasprestasie / Programme for crop performance
  Program vir suiwelprestasie / Programme for dairy performance
  Reënvaltendense / Rainfall trends
  Spreiblad vir begrotingsbeheer / Spreadsheet for budgeting
  Spreiblad vir gebruike anders as begrotings / Spreadsheet for uses other than budgeting
  Veldbestuur / Veld management
  Versekeringsdienste / Insurance services
     
  15 Na watter landbou-inligting soek jy op die internet? (Meer as een antwoord moontlik) / Which agricultural information do you look for on the internet? (More than one answer possible)
     
  Nie van toepassing nie / Not applicable
  Akkerbou / Agronomy
  Dieregesondheid / Animal health
  Finansiële sake / Financial issues
  Landbounuus / Agricultural news
  Markinligting / Market information
  Meganisasie-inligting / Mechanisation information
  Veeteelt / Livestock breeding
  Versekering / Insurance services
  Weer / Weather
  Ander / Other
     
   
 

16 Dui aan tot watter mate gebruik en het jy ‘n voorkeur vir die mediaplatforms / Please indicate to what extent do you use and have a preference for the media platform

   
  Boere dae / Farmer days
     
 
   
  Internet
     
 
   
  Koerante / News papers
     
 
   
  Landboukonferensies / Agricultural conferences:
     
 
   
  Landbouskoue / Agriculture shows
     
 
   
  Landboutydskrifte / Agriculture Magazines
     
 
   
  Radio
     
 
   
  Rekenaar of tablet applikasie / Computer or tablet application
     
 
   
  TV
     
 
   
  Vaktydskrifte / Technical magazines
     
 
   
   
 

SLIM BOERDERY GELEENTHEDE IN LANDBOU / SMART FARMING OPPORTUNITIES IN AGRICULTURE

  SLIM BOERDERY BETEKEN DOELTREFFENDE LANDBOU / SMART FARMING MEANS EFFICIENT AGRICULTURE.

   
  17 Hoe belangrike rol speel ‘n telekommunikasiemaatskappy met betrekking tot jou boerdery-aktiwiteite? / How important role does a telecommunication company play regarding your farming activities? Sou jy sê: / Would you say:
     
 
   
  18 Watter tipe tegnologie gebruik jy om toegang tot die internet te verkry?( Meer as een antwoord moontlik) / Which type of technology do you use to access the Internet? (More than one answer possible)
     
  Nie van toepassing nie-gebruik nie internet nie / Not applicable- do not use internet
  Selfoon / Mobile phone
  ADSL lyn vir internet toeggang / ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) –Line for internet access
  Vesel optiese kabel vir internet toegang / Fibre optic cable for internet access
  Satteliet / Satellite
  Draadloos internet diensverskaffer / Wireless internet service provider (for example Talk N Surf; WIRULink; True Communications; BreedeNet; MegaSurf)
  Ander / Other
     
  Indien jy Ander gemeld het, lys asseblief / If you mentioned Other, please specify
 
   
  19 Wie is jou huidige Internet diensverskaffer (IDV)? / Who is your current internet service provider (ISP)? Kies asseblief slegs een opsie: / Please select one of the options below:Please choose which is your favourite sport from the options below:
     
 
   
  Indien jy Ander gemeld het, lys asseblief / If you mentioned Other, please specify
 
   
  20 Hoe sal jy die algemene gehalte van diens wat jy van jou Internetdienste verskaffer (IDV) ontvang, evalueer? / How would you rate the overall quality of service you receive from your Internet Service Provider (ISP) provider?
     
 
   
  21 Wie is jou huidige infrastruktuur verskaffer? / Who is your current infrastructure provider? Kies asseblief slegs een opsie / Please select one of the options below:
     
 
   
  Indien jy Ander gemeld het, lys asseblief / If you mentioned Other, please specify
 
   
  22 Dui asseblief jou totale MAANDELIKESE telekomunikasie uitgawes aan wat al jou telekommunikasiedienste insluit byvoorbeeld internet dienste, mobiele en vaste/landlyn dienste ensomeer. / Please indicate your total MONTHLY telecommunication spend which includes all our telecommunication services, for example ISP, Mobile and Fixed service etc.
     
 
   
  23a Het jy ‘n data SIM wat jy slegs vir die Internet gebruik? / Do you have a data SIM that you only use for the Internet?
     
  Gebruik nie Internet nie / Do not use Internet
  Ja / Yes
  Nee /No
   
  23b Indien Ja, is voorafbetaald of na die tyd betaling / If Yes, is it a prepaid or post-paid (contract) SIM?
     
  Het nie data SIM nie / Do not have data SIM
  Voorafbetaald / Prepaid
  Na die tyd betaling / Post-Paid
   
  24 Wie is jou diensverskaffer vir jou data SIM? / Who is your service provider for your Data SIM?
     
  Het nie data SIM nie / Do not have data SIM
  Cell C
  MTN
  Telkom Mobile
  Vodacom
  Ander / Other
     
  Indien jy Ander gemeld het, lys asseblief / If you mentioned Other, please specify
 
   
  25 Hoeveel data gebruik jy per maand? (slegs een antwoord)/ How much data do you use per month? (Single mention)
     
 
   
  26 Hoeveel kos jou maandelikse mobile DATA SIM gemiddeld per maand? How much does your monthly mobile DATA SIM cost you per month on average?
     
 
   
  27 Gebruik jy enige landbou apps (applikasie) op jou slimfoon of tablet? / Do you use any farming apps (applications) on your smartphone or tablet?
     
  Het nie slimfoon of tablet nie / Do not have smartphone or tablet
  Het slimfoon of tablet en gebruik boerdery apps / Have a smartphone or tablet and use farming apps
  Het slimfoon of tablet maar gebruik nie boerdery apps nie / Have Smartphone or Tablet but do not use farming apps
   
  28 Watter van die volgende tipe applikasie (apps) gebruik jy tans vir jou boerdery aktiwiteite?( Meer as een antwoord moontlik) / Which of the following type of applications (apps) do you currently use for your farming activities. (Multi-mention)
     
  Nie van toepassing nie / Not applicable
  Presisie Boerdery (PB) vir gewasse / Precision Agriculture (PA) for crops)
  Presisie Boerdery (PB) vir lewende hawe / Precision Agriculture for livestock
  Presisie Boerdery (PB) vir suiwel oerdery / Precision Agriculture for dairy farming
  Slim besproeing / Smart irrigation
  Slim kweekhuise / Smart greenhouses
  Onbemande vliegtuie – UAV (Drones) / Unmanned aerial vehicles – UAV (Drones)
  Ander (noem) / Other ( specify)
     
  Indien jy Ander gemeld het, lys asseblief / If you mentioned Other, please specify
 
   
  29 Watter tipe tegnologieë gebruik jy vir jou daaglikse aktiwiteite op die plaas? / What type of technologies do you use for your daily activities on the farm?
     
  Afstand toegang en beheer dienste (byvoorbeeld om plaashek met afstandbeheer oop te maak, aanskakeling van water pompe) / Remote access and control services (for example open farm gates remotely, switch on water pumps remotely)
  CCTV kamaras / camaras
  Voice Over IP (VOIP) vir jou telefoon dienste / for your telephone services,
  Wi-fi
  Ander / Other
     
  30a Afstand toegang en beheer dienste / Remote access and control services / Voltooi oop spasies oor diensverskaffer en beraamde koste- Moet nie enter druk nie /Complete open spaces about service provider and estimated cost per month.
     
  Diensverskaffer / Service provider
  Beraamde koste per maand / Estimated cost per month
  Nie van toepassing wys N/A / Not applicable show N/A
     
  30b CCTV kamaras / Camaras / Voltooi oop spasies oor diensverskaffer en beraamde koste- Moet nie enter druk nie /Complete open spaces about service provider and estimated cost per month. Do not press enter.
     
  Diensverskaffer / Service provider
  Beraamde koste per maand / Estimated cost per month
  Nie van toepassing wys N/A / Not applicable show N/A
     
  30c VOIP / Voltooi oop spasies oor diensverskaffer en beraamde koste- Moet nie enter druk nie /Complete open spaces about service provider and estimated cost per month. Do not press enter.
     
  Diensverskaffer / Service provider
  Beraamde koste per maand / Estimated cost per month
  Nie van toepassing wys N/A / Not applicable show N/A
     
  30d WI-FI / Voltooi oop spasies oor diensverskaffer en beraamde koste- Moet nie enter druk nie /Complete open spaces about service provider and estimated cost per month. Do not press enter.
     
  Diensverskaffer / Service provider
  Beraamde koste per maand / Estimated cost per month
  Nie van toepassing wys N/A / Not applicable show N/A
     
  30e ANDER / OTHER / Voltooi oop spasies oor ANDER diensverskaffer en beraamde koste- Moet nie enter druk nie /Complete open spaces about OTHER service provider and estimated cost per month. Do not press enter.
     
  Diensverskaffer / Service provider
  Beraamde koste per maand / Estimated cost per month
  Nie van toepassing wys N/A / Not applicable show N/A
     
  31 Hoe afhanklik is jy van slim tegnologie in jou dag-tot-dag Boerdery? / How dependent are you on smart technology in you day-to-day farming activities?
     
 
   
  32 Sal jy bereid wees om mobiele operateurs te gebruik om Slim Boerdery end-tot-end dienste te verskaf om sodoende verdere omset groei te bewerkstellig vir die boerdery? / Would you be willing to use mobile operators to provide end-to-end Smart Farming services to generate further revenue growth for your farm?
     
  Ja /Yes
  Nee / No
  Nie seker nie/ Not sure
   
  33 Watter van die volgende mobiele operateurs sal jy oorweeg om te gebruik? Meer as een antwoord moontlik. / Which of the following mobile operators will you be willing to consider? More than one answer possible.
     
  Nie gewillig om te gebruik / Not willing to use
  Cell C
  MTN
  Telkom Mobile
  Vodacom
  Ander / Other
     
  Indien Ander gemerk, spesifiseer asseblief / If Other marked, please specify.
 
   
  34 Hoekom sal jy gebruik maak van of nie gebruik maak van ‘n mobiele operateur om jou te voorsien van end-tot-end Slim Boerdery dienste / Why would you use or not use a mobile operator to provide you with end-to-end Smart Farming services?
   
 
   
  35 Watter selulêre verskaffers gebruik jy tans as jou hoof diensverskaffer? / Which cellular providers do you currently make use of as your main service provider?
     
 
   
  Indien Ander gemerk noem asseblief / If Other mentioned please specify
 
   
  36 Watter tipe telekommunikasiedienste gebruik jou plaaswerkers? / What type of telecommunication services does your farm workers use?
     
  ADSL lyn vir internet toeggang/ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) line for internet access
  Vaste lyn dienste (Telkom Landlyn) / Fixed-line services (Telkom landline)
  LTE (vas of mobiel) / LTE (fixed or mobile)
  Mobiele dienste voorafbetaal / Mobile services prepaid
  Mobiele dienste na die tyd betaal / Mobile services post-paid
  Wi-Fi mobiele dienste / Wi-Fi mobile services
  Geen / None
  Ander / Other
     
  Indien Ander gemerk, noem asseblief / If Other choosen, please specify
 
   
   
 

ANDER LANDBOU VERWANTE SAKE / OTHER AGRICULTURAL ISSUES

   
  37a Het jy die afgelope seisoen (2017/18) se landbou-besigheidsomstandighede vir jou hoofboerdery bevredigend of onbevredigend gevind? / Did you find the agriculture business circumstances the past season (2017/18) satisfactory or unsatisfactory?
     
  Bevredigend / Satisfactory
  Onbevredigend / Unsatisfactory
   
  37b Hoekom? / Why?
   
 
   
  38a Hoe verwag jy gaan die huidige/komende seisoen 2018/19 se landbou-besigheidsomstandighede vir jou hoofboerdery wees. Bevredigend of on bevredigend? / How do you expect the agricultural business circumstances of the present/next season (2018/19) for your main farming activity will be, satisfactory or unsatisfactory?
     
  Bevredigend / Satisfactory
  Onbevredigend / Unsatisfactory
   
  38b Hoekom? / Why?
   
 
   
  39a Watter van die volgende akkerbou-chemiekalië Landboubesighede het jy al van gehoor (meer as een opsie moontlik)? / Which of the following Agronomy chemical Agricultural business have you heard of (more than one option possible)?
     
  Nie een nie / None
  Basf
  Bayer
  Dow Agro Sciences
  Du Pont
  Monsanto
  Philagro
  Syngenta
  Villa Crop
  Volcano
  Ander /Other
     
  39b Watter van dievolgende akkerbou-chemiekalië Landboubesighede se dienste/produkte gebruik jy die meeste (slegs een opsie moontlik)? / Which of the following Agronomy chemical Agricultural business services/products do you use most (one option possible).
     
 
   
  39c Het jy ‘n advertensie van jou Akkerbou-chemikalie landboubesigheid, soos by 39b gemeld, onlangs gesien of gehoor? / Did you recently see or hear an advertisement of your agricultural business/ coop, as mentioned in 39b?
     
  Ja / Yes
  Nee / No
   
  39d As jy terug dink oor die advertensie, het jy van die advertensie gehou? / When you think back about the ad, did you like the advertisement?
     
 
   
  39e Waar het jy dit gesien of gehoor? / Where did you see or hear the advertisement?
     
  Nie gesien/gehoor nie / Did not see/hear
  By ‘n Landbou konferensie of produsente byeenkoms / At a Agriculture conference or producer organization function
  By ‘n landbouskou / At an agricultural show
  In ‘n landboutydskrif / In an agricultural magazine
  Op die produk / On the product
  Radio
  TV
  Ander plekke / Other places
     
  39f By wie bestel of koop jy akkerbou-chemikalieë die meeste? / From whom do you mostly order or buy agronomy Chemicals?
     
  Koop nie-gaan na vraag 40 / Do not buy-go to question 40
  Agentskappe (adviseurs) / Agents (advisors)
  Landboubesigheid (Agribesigheid of Koöperasie) / Agriculture business (Agribusiness or Co-op)
  Direk by verskaffer (vervaardiger) of sy verkoop-verteenwoordiger / Direct from supplier (manufacturer) or its sales representative
     
  39g Hoekom bestel of koop jy by bogenoemde? / Why do you order or buy from the above mentioned?
   
 
   
  40 Sal jy in die toekoms weer aan so ‘n landboustudie deelneem? / Will you again in the future participate in a similar agriculture study?
     
  Ja / Yes
  Nee / No
   
   
 

DRUK NOU ASSEBLIEF IN BLOKKIE / PLEASE PRESS IN BLOCK "I am not a robot".  Then verify the request on the pictures. When successfull, please PRESS ON SUBMIT. 

   
 


 
Back Back to top