Landbouweekblad-studie 2020 (Gaan voort hieronder / Continue below)
 

Die studie gaan oor hoe nuttig Landbouweekblad (LBW) en sy handelsuitbreidings vir jou is, wat jou bron van landbou-inligting is en hoe jy dit in jou boerdery of besigheid aanwend. Voorts beoog die studie ook om mediagewoontes en lojale lesersverbintenis met LBW na te vors. / This study is about how enjoyable and useful Landbouweekblad (LBW) and its brand extensions are for you as well as the value of the sources of agricultural information personally and/or for your farm or business. Furthermore this study aims to research media habits and loyal readership commitment to Landbouweekblad.

 
  PERSOONLIKE BESONDERHEDE VAN LESER / PERSONAL INFORMATION OF READER
     
  Naam en van / Name and surname:
  Indien ’n boer, naam van boerdery / If a farmer, name of farming:
  Posadres / Postal address:
  Poskode / Postal code:
  Telefoonnommer / Telephone number:
  Selfoonnommer / Cell number:
  E-pos / E-mail :
  Distrik/Area / Distict/Area:
 
     
  1a Hoe gereeld lees jy Landbouweekblad (LBW)? / How often do you read Landbouweekblad (LBW)?
     
 
   
  1b Hoekom? (Tik hieronder) / Why? (Type below)
 
   
  1c Lees jy LBW elektronies, gedrukte tydskrif soos afgelewer of albei? / Do you read LBW electronically, print magazine as delivered or both?
     
 
   
  1d Speel die voorblad en prikkels enigsins ’n rol as jy die tydskrif op rak sien in ’n winkel of koöperasie, om te lees? / Does the front page and incentives play any role when you see the magazine on the shelf in a shop or cooperative, to read?
     
 
   
  2a. Wie in jou gesin/omgewing lees ook jou LBW (meer as een antwoord moontlik)? Who in your family/ environment also reads your LBW?
     
  Werknemer / Employee
  My eggenoot/metgesel / My spouse/companion
  Ouers / Parents
  Kinders / Children
  Verskaffers / Suppliers
     
  2b Dui die aantal wat dit lees aan (tik getalle hieronder) / Please indicate the numbers (type numbers below)
 
Werknemer / EmployeeMy eggenoot/metgesel / My spouse/companionOuers / ParentsKinders / ChildrenVerskaffers / Suppliers
     
  3a. Wat lok jou om LBW te koop/lees? (meer as een antwoord moontlik) / What attracts you to buy/read LBW? (more than one answer is possible)
     
  Koop/lees nie LBW meer nie / Do not buy/read LBW anymore
  Advertensies/geklassifiseerde advertensies / Advertisements/classified advertisement
  Aktuele sake
  Boereplanne
  Energie/Alternatiewe energie
  Gesinsafdeling
  Markinligting
  Nuus
  Produksie-artikels
  Rubrieke
  Sosiale nuus/Skoue
  Spesiale fokusse/bylaes - bv. telersgenootskappe, meganisasie, ens.
  Veilings
     
  3b Is daar spesifieke rubriekskrywers wat jy gereeld lees (meer as een antwoord moontlik)?/ Are there specific columnists that you read regularly (more than one answer possible)?
     
  Geen spesifieke rubriekskrywer nie / No specific columnis
  Algemeen/Bestuur: Philip Theunissen/Zander Ernst
  Geldsake/Geldbeplanning
  Graan: Dirk Strydom/Derek Mathews
  Grondbestuur: Neil Miles
  Onkruidbestuur: Charlie Reinhardt/Ida Wilson
  Ontledings: Johan Willemse
  Tegnologie: Edrean Ernst
  Vee: Gerrit van Zyl/Claude Cloete
  Weer: Johan van den Berg
     
  4 Hoe lank is jy al ’n leser van LBW? / How long have you been reading LBW?
     
 
   
  5a Hoe voel jy nadat jy die nuutse LBW klaar gelees het? (meer as een antwoord moontlik) / How do you feel after you have read the latest LBW? (more than one answer possible)
     
  Lees nie meer LBW nie / Do not read LBW anymore
  My passie vir boerdery is opnuut gestimuleer / My passion for farming was stimulated anew
  Nuwe intellektuele waarde is verkry / New intellectual value was acquired
  Ek voel ek wil weer nuwe boerderypraktyke/tegnieke aanpak / I feel that I want to take up new farming practices/techniques
  Ek het meer te wete gekom oor die landboubedryf / I learnt more about agriculture as an industry
  Ek het weer nuwe hoop vir die toekoms / I have new hope for the future
  Ek meen daar kort nog iets in die tydskrif / I am of the opinion that something is missing in the magazine
     
  5b(i) Waaroor sal jy graag meer inligting wou hê? Verwys asb. na nuus, artikels en rubriekskrywers / What would you like more information about? Please refer to news, articles and columnists.
 
   
  5b(ii) Wat beskou jy as onnodige inligting? / What do you consider to be unnecessary information?
 
   
  6. Evalueer LBW aan die hand van jou indrukke ten opsigte van a) Kwaliteit landboutydskrif en b) Lesersvriendelike landboutydskrif. Gebruik 'n 10-puntskaal waar 1=baie swak, 5=gemiddeld en 10=uitstekend is. / Please evaluate LBW in terms of your impression regarding a) A quality agricultural magazine and b) How reader-friendly it is as an agricultural magazine. Use a 10-point scale where 1=very poor, 5=average and 10=excellent.
 
Kwaliteit landboutydskrif / Quality agricultural magazineLesersvriendelike landboutydskrif / Reader-friendly agricultural magazine
     
  7. Wat gebruik jy meestal vir internettoegang? (Slegs een antwoord) / What do you use most for internet access? (Only one answer)
     
 
   
  8. Waarvoor word jou rekenaar gebruik? (Meer as een antwoord moontlik) / What do you use your computer for? (More than one answer possible)
     
  Het nie rekenaar nie/Nie van toepassing / Does not have a computer/Not applicable
  Besproeiingsbestuur / Irrigation management
  BTW en inkomstebelasting / VAT and income tax
  Databasis vir tegniese inligting / Database for technical information
  E-pos / E-mail
  Finansiële bestuurstelsel / Financial management system
  Kuddegesondheidsprogramme / Herd health programmes
  Loneprogram/Arbeidsbestuurstelsel / Wages programme/Labour management system
  Opvoedkundige doeleindes / Educational purposes
  Program vir diereprestasie / Programme for animal performance
  Program vir gewasprestasie / Programme for crop performance
  Program vir suiwelprestasie / Programme for dairy performance
  Reënvaltendense / Rainfall trends
  Spreiblad vir begrotingsbeheer / Spreadsheet for budgeting
  Spreiblad vir gebruike anders as begrotings / Spreadsheet for uses other than budgeting
  Veldbestuur / Veld management
  Versekeringsdienste / Insurance services
  Wetgewing en regulasies / Statutes and regulations
     
  9. Na watter landbou-inligting soek jy op die internet? (Meer as een antwoord moontlik) / Which agricultural information do you look for on the internet? (More than one answer possible)
     
  Nie van toepassing nie / Not applicable
  Akkerbou / Agronomy
  Dieregesondheid / Animal health
  Finansiële sake / Financial issues
  Landbounuus / Agricultural news
  Markinligting / Market information
  Meganisasie-inligting / Mechanisation information
  Veeteelt / Livestock breeding
  Versekering / Insurance services
  Weer / Weather
  Ander / Other
     
  10. Watter bronne van landbou-inligting vind jy nuttig? (meer as een antwoord moontlik) / Which sources of agricultural information do you find useful? (more than one answer possible)
     
  Aanbeveling deur maatskappyverteenwoordigers / Recommendation by company representative
  Aanbeveling deur medeboere / Recommendation by fellow farmers
  Bedryfsorganisasies / Business organisations
  Boeredae/inligtingsdae/demonstrasies/velddae / Farmer days/iInformation days/demonstrations/field-days
  Departementele voorligting / Departmental guidance
  Internet (Google, YouTube, ens./etc.)
  Koerante (Dagblaaie of Sondagkoerante) / Newspapers (Daily or Sunday newspapers)
  Koöperasies/landboubesighede: direkte aanbevelings / Cooperations/agribusiness: direct recommendations
  Landbouradio / Agricultural radio
  Landbouskoue soos Nampo en Val-boeredag / Agricultural shows like Nampo and Val Farmer’s Day
  Landboutelevisie / Agricultural television
  Landboutydskrifte / Agricultural magazines
  LNR / ARC
  Plaaslike veearts / Local vet
  Sosiale media soos Facebook en Twitter / Social media like Facebook and Twitter
  Studiegroepe / Study groups
  Universiteite / Universities
     
  11 Na watter van die volgende televisieprogramme kyk jy gereeld? (meer as een antwoord moontlik) / Which of the following television shows do you watch on a regular basis? (more than one answer possible)
     
  Kyk nie na televisieprogramme nie / Do not watch television shows
  50/50 (SABC)
  Boer maak ’n plan (Via)
  Boer soek 'n vrou (kykNET)
  Carte Blanche (MNet)
  Die nuus (enige kanaal) / The news (any channel)
  Fokus (SABC)
  Groot Ontbyt (kykNET)
  Landbouweekliks (Via)
  Nisboere (Via)
  Ontbysake (kykNET)
  Prontuit (kykNET)
     
  12 Na watter van die volgende radiostasies luister jy gereeld? (meer as een antwoord moontlik) / To which of the following radio stations do you listen? (more than one answer possible)
     
  Luister nie na radiostasies nie / Do not listen to radio stations
  Gemeenskapradiostasies / Community radio stations
  Groot FM
  Landbou Radio
  OFM
  Pretoria FM
  RSG
  Ander / Others
     
  13. Watter landboutydskrifte lees jy gereeld? (meer as een antwoord moontlik) / Which agricultural magazines do you read regulary? (more than one answer possible)
     
  Agri SA
  AgriSales
  Engineering News
  Farmbiz
  Farmer’s Weekly
  Finweek
  Koöperasie/landboubesighede-publikasies / Cooperation/agribusiness publications
  Landbouweekblad
  Mining Weekly
  Plaastoe!
  Pro Agri
  Rooivleis
  SA Graan
  SA Jagter
  Stockfarm
  The Dairy Mail
  Veeplaas
  Wolboer
  Ander / Other
     
  14. Waarvandaan verkies jy om inligting te kry? (meer as een antwoord moontlik) / Which of the following do you prefer to get your information from? (more that one option possible)
     
  Koerante / Newspapers (Dagblaaie of Sondagkoerante)
  Radio
  Sosiale media (Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Elektroniese nuusbriewe / Electronic newsletters)
  Televisie / Television
  Tydskrifte / Magazines
  Webblad (internet) / Web site (internet)
     
  15. Op watter webwerf ontvang jy die mees relevante inligting? (slegs een antwoord) / On which website do you receive the most relevant information? (only one answer)
     
  Gebruik nie webwerwe nie / Do not use web sites
  Agriorbit.com
  agriportal.co.za
  agrisa.co.za
  Farmboek.com
  farmersweekly.co.za
  foodformzansi.co.za
  landbou.com
  proagri.co.za
  Webwerwe van maatskappye
     
  16. Watter media neem deesdae meer van jou tyd in beslag as om LBW deeglik te lees (meer as een opsie moontlik)? / Which media consumes more of your time these days than reading LBW thoroughly (more than one answer possible)?
     
  Lees nie meer Landbouweekblad nie / Do not read Landbouweekblad
  Ander landboutydskrifte / Other agricultural magazines
  Elektroniese media / Electronic media
  TV
  Radio
     
  17. Watter apps/toepassings gebruik jy vir landbougebruike? / Which apps do you use for agricultural purposes?
     
  Gebruik nie apps/toepassings nie / Do not use apps
  Agritechnovation
  Besproeiing / Irrigation
  Veilings / Auctions
  Weer/ Weather
  Ander / Other
     
  Indien ander meld asb / If other please mention
 
   
  18. Watter van LBW se platforms gebruik jy (meer as een moontlik)? / Which of the following LBW platforms do you use (more than one option possible)?
     
  Nog nie een gebruik of gelees nie / Not one used or read yet
  Vee: Elektroniese nuusbriewe / Electronic new letters
  Groenskrif: Elektroniese nuusbriewe / Electronic news letters
  Herlewingslanbou: Elektroniese nuusbriewe / Electronic newsletters
  LBW-Algemene nuusbrief / newsletter
  Herlewingslandbou-werkswinkels
  Landbou Boerekos
  Landbou Boereplanne
  Landbou Herlewing
  Landbou Vee
  Landbouweekblad-konferensies
  Landbouweekliks
  LBW Facebook
  LBW Instagram
  LBW Pinterest
  LBW Social Media
  LBW Twitter
  LBW YouTube
     
  19. Watter van die volgende media het jy al gebruik/gelees? / Which of the following media have used/read?
     
  Nog nie een gebruik of gelees nie
  Landbou Boerekos
  Landbou Boereplanne
  Landbou Herlewing
  Landbou Vee
  LBW Facebook Fans
  LBW Instagram Followers
  LBW Nuusbrief
  LBW Pinterest Followers
  LBW Social Media
  LBW Twitter Followers
  LBW Whatsapp Newsletter
  LBW YouTube
  TV Landbouweekliks
     
  20. Wat lees jy die meeste op landbou.com? (meer as een antwoord moontlik) / What do you read most on landbou.com? (more than one answer possible)
     
  Lees nie Landbou.com / Do not read Landbou.com
  Bedrywe
  Boereplanne (-video’s)
  Die weer
  Geklassifiseerde advertensies
  Grondverwante stories
  Kalender
  Markinligting
  Motorstories
  Nuus
  Resepte
  Veiligheid
  Veilings
  Video's
  Vra vir Faffa (Kundiges)
     
  21. Wat geniet jy die meeste van LBW as ’n handelsmerk? / What do you enjoy most about LBW as a brand?
 
   
  22. Boer jy voltyds, deeltyds of glad nie? / Do you farm full time, part time or not at all?
     
 
   
  23. Wat is jou huistaal? / What is your home language?
     
 
   
  24. In watter provinsie boer jy/werk jy? / In which province do you farm/work?
     
 
   
  Indien buurland meld / If neighbouring countries specify
 
   
  25. Wat is jou ouderdom? / What is your age?
     
 
   
  26. Wat is jou opvoedkundige vlak? / What is your level of education?
     
 
   
  27. Wat is jou jaarlikse inkomste (indien jy nie boer nie) of die boerdery se TOTALE OMSET van AL jou boerdery-aktiwiteite per jaar? / What is your income (in case you do not farm) or the annual TOTAL TURNOVER of ALL your farming activities?Please choose which is your favourite sport from the options below:
     
 
   
  28a. Hoeveel praktiese ervaring het jy in boerdery? / How much practical experience do you have ion farming? Indien jy nie boer nie gaan na die laaste vraag./ If you do not farm go the last question.
     
 
   
  28b Wat is jou hoofverantwoordelikheid by die boerdery? / What is your main responsibility at the farm?
     
 
   
  29. Hoe word jou primêre boerdery bedryf? / How is your primary farming enterprise administered?
     
 
   
  30. In watter deel van die boerdery is jou gade/metgesel betrokke (meer as een antwoord moontlik)? / In which area of the farming enterprise is your spouse/life-partner involved (more than one answer possible?
     
  Administrasie / Administration
  Aktiewe bestuur van die boerderybesigheid / Active management of farming enterprise
  Finansies van boerderybesigheid / Finances of the farming operation
  Glad nie, volg eie beroep / Not at all, follows own profession
     
  31(a). Wat is jou primêre boerderybedrywigheid (hoofbron van inkomste)? (SLEGS EEN VAN 24 opsies) / What is your primary farming activity (main source of income)? ( ONLY ONE OF 24 options)
     
 
   
  Indien ander spesifiseer / If other please specify
 
   
  31(b) Wat is jou sekondêre boerdery? (Jy mag MEER AS EEN opsie aandui) / What is your secondary farming activity? (You may indicate MORE THAN ONE option).
     
  Blomme/Kwekery / Flowers/Nursery
  Bokhaar / Mohair
  Bosbou / Forestry
  Groente / Vegetables-spesifiseer onder/specify below
  Katoen / Cotton
  Lusern/Voergewasse / Lucern/Feed crops
  Melk / Milk
  Pluimvee / Poultry
  Sagtevrugte / Deciduous fruit
  Sitrus / Citrus
  Somergewasse / Summer crops grains-spesifiseer onder / specify below
  Subtropiese vrugte / Subtropical fruit
  Suiker / Sugar
  Toerisme / Tourism
  Varke / Pigs
  Vleisbees / Beef cattle
  Vleisskaap / Mutton
  Vleisbok / Meat goats
  Volstruise / Ostrich
  Wild / Game
  Wingerd / Vineyards
  Wintergewasse / Winter crops
  Wol / Wool
  Ander / Other
     
  Indien ander spesifiseer / If other specify
 
   
  32 Hoe het Covid-19 jou boerebedrywighede beïnvloed? / How did Covid-19 affect your farming operations?
 
   
  33b Wat dink jy sal jou boerdery meer winsgewend maak? / What do you think will make your farming more profitable?
     
  Beter beweidingsmetodes / Better grazing practices
  Beter bewerkingsmetodes / Better tilling practices
  Beter gebruik van landbou-insette / Better use of agricultural inputs
  Beter kultivars / Better cultivars
  Beter uitvoermarkte / Better export markets
  Genomika / Genomics
  Herlewingslandbou / Regenerative agriculture
  Presisieboerdery / Precision farming
  Prestasieteling / Performance breeding
  Tegnologie / Technology
     
  34. Sal jy in die toekoms weer aan so ‘n navorsing wil deelneem? / Will you again in the future participate in a similar research study in future?
     
 
   
 


 
Back Back to top