Farmer Trends Study 2022 (Gaan voort hieronder / Please continue below)
 

Hierdie studie word deur MSSA onderneem as ‘n jaarlikse navorsingsprojek: Produsente (boere) Tendense 2022 en jy word verseker dat jou antwoorde as streng vertroulik hanteer sal word. Jou persoonlike besonderhede sal onder geen omstandighede aan enige instansie of persoon bekendgemaak word nie. Jy het al waarskynlik in die verlede deelgeneem aan MSSA se landboustudies. Baie dankie daarvoor! 

MOET ASSEBLIEF NIE ENTER DRUK TYDENS DIE BEANTWOORDING VAN DIE STUDIE NIE. DRUK SLEGS ENTER WANNEER VOLTOOID.

This study is undertaken by MSSA as a annual research project: Farmer Trends 2022 and you are assured that your answers will remain strictly confidential. Under no circumstances will your personal information be revealed to any organisation or person.   You most probably participated in MSSA’s agriculture studies in the past. Thank you!

PLEASE DO NOT PRESS ENTER WHEN COMPLETING THE SURVEY. ONLY SUBMIT ONCE COMPLETED.

 
 
  AFDELING A / SECTION A: PERSOONLIKE BESONDERHEDE VAN BOER/ PERSONAL INFORMATION OF FARMER
     
  Naam en van / Name and surname:
  Naam van plaas / Name of farm:
  Telefoonnommer / Tel number:
  Selfoonnommer / Cell number:
  E-pos / E-mail :
  Distrik/Area / Distict/Area:
     
   
 

AFDELING B / SECTION B: DEMOGRAFIESE INLIGTING / DEMOGRAPHIC INFORMATION

   
  1 Wat is jou huistaal? / What is your home language?
     
  Afrikaans / Afrikaans
  Engels / English
  Ander / Other
   
  Indien ander: tik antwoord (Moet nie ENTER druk nie gaan net na volgende vraag) / If other: type answer (Do not press ENTER, go to the next question):
 
   
  2 In watter provinsie boer jy? / In which province do you farm?
     
  Gauteng / Gauteng
  KwaZulu-Natal
  Limpopo
  Mpumalanga
  Noord-Kaap / Northern Cape
  Noord-Wes / North West
  Oos-Kaap / Eastern Cape
  Vrystaat / Free State
  Wes-Kaap / Western Cape
   
  3 Hoe word jou primêre boerdery bedryf? / How is your primary farming enterprise administered?
     
 
   
  4 Wat is die ouderdom van die aktiewe boer/jyself? / What is the age of the active farmer/yourself?
     
 
   
  5 Opvoedkundige vlak van die AKTIEWE boer / Educational level of the ACTIVE farmer:
     
 
   
  6 Wat is die TOTALE OMSET van AL jou boerdery-aktiwiteite per jaar? / What is the annual TOTAL TURNOVER of ALL your farming activities?
     
  R250 000 tot / to R449 999
  R500 000 tot / to R999 999
  R1 miljoen/million tot / to R1,9 miljoen/million
  R2 miljoen/million tot / to R2,9 miljoen/million
  R3 miljoen/million tot / to R4,9 miljoen/milion
  R5 miljoen/million tot / to R9,9 miljoen/million
  R10 miljoen/million tot / to R29,9 miljoen/million
  R30 miljoen/million tot / to R49,9 miljoen/million
  R50 miljoen/million tot / to R99,9 miljoen/million
  R100 miljoen/million tot /to R499,9 miljoen/million
  R500 miljoen/million tot / to R999,9 miljoen/million
  R1 miljard en meer / R1 billion and higher
   
  7 Wie beskou jy as die opvolger van jou boerderybesigheid? / Who do you regard as the successor of your farming business?
     
 
   
  8a Voer jou boerderybesigheid direk uit na ander Afrika-lande? / Does your farming business export directly to other African countries?
     
 
   
  8b Voer jou boerderybesigheid direk uit na ander oorsese lande? / Does your farming business export directly to other foreign countries?
     
 
   
  9 In watter deel van die boerdery is jou gade betrokke? / In which area of the farming enterprise is your spouse involved?
     
  Administrasie / Administration
  Aktiewe bestuur van die boerderybesigheid / Active management of farming enterprise
  Finansies van boerderybesigheid / Finances of the farming operation
  Glad nie / Not at all
     
  10 Produseer of boer jy op huurgrond, eie grond of ’n kombinasie? / Do you farm on rented land, your own land or a combination?
     
  Slegs eie grond / Own land only
  Slegs huurgrond / Rented land only
  Kombinasie van eie & huurgrond / Combination of own & rented land
   
  11(a) Wat is jou primêre boerderybedrywigheid (hoofbron van inkomste)? (SLEGS EEN VAN 24 opsies) / 11(a) Which is your primary farming activity (main source of income)? (ONLY ONE OF 24 options)
     
  Blomme/Kwekery / Flowers/Nursery
  Bokhaar / Mohair
  Bosbou / Forestry
  Groente / Vegetables
  Katoen / Cotton
  Lusern/Voergewasse / Lucern/Feed crops
  Melk / Milk
  Pluimvee / Poultry
  Sagtevrugte / Deciduous fruit
  Sitrus / Citrus
  Somergraan / Summer grains
  Subtropiese vrugte / Subtropical fruit
  Suiker / Sugar
  Toerisme / Tourism
  Varke / Pigs
  Vleisbees / Beef cattle
  Vleisskaap, / Mutton
  Vleisbok / Meat goats
  Volstruise / Ostrich
  Wild / Game
  Wingerd / Vineyards
  Wintergraan / Winter grains
  Wol / Wool
  Ander (spesifiseer) / Other (specify)
   
  Indien ander: tik antwoord (Moet nie ENTER druk nie gaan net na volgende vraag) / If other: type answer (Do not press ENTER, go to the next question)
 
   
  (b) Watter ander vertakkinge bestaan jou boerdery uit? (Jy mag MEER AS EEN opsie aandui)? / Which other branches does your farming enterprise consist of? (You may identify MORE THAN ONE option).
     
  Blomme/Kwekery / Flowers/Nursery
  Bokhaar / Mohair
  Bosbou / Forestry
  Groente / Vegetables
  Katoen / Cotton
  Lusern/Voergewasse / Lucern/Feed crops
  Melk / Milk
  Pluimvee / Poultry
  Sagtevrugte / Deciduous fruit
  Sitrus / Citrus
  Somergraan / Summer grains
  Subtropiese vrugte / Subtropical fruit
  Suiker / Sugar
  Toerisme / Tourism
  Varke / Pigs
  Vleisbees / Beef cattle
  Vleisskaap, / Mutton
  Vleisbok / Meat goats
  Volstruise / Ostrich
  Wild / Game
  Wingerd / Vineyards
  Wintergraan / Winter grains
  Wol / Wool
  Ander (spesifiseer) / Other (specify)
     
  Indien ander: tik antwoord (Moet nie ENTER druk nie gaan net na volgende vraag) / If other: type answer (Do not press ENTER, go to the next question):
 
   
  12a Die volgende kwessies fokus op moontlike knelpunte vir die boerdery. Dui asseblief slegs 4 knelpunte aan vir jou boerdery. / The following issues focus on possible critical issues affecting your farming operation. Identify only 4 issues that are critical to your farming operation.
     
  Algemene produksiekoste (insetkoste) / General production cost (input cost)
  Arbeid/Arbeidskoste / Labour/Labour cost
  Beskikbaarheid van elektrisiteit / Availability of electricity
  Diefstal / Theft
  Herstel- en vervangingskoste (meganisasie) / Repair and replacement costs (mechanisation)
  Klimaat / Climate
  Koste van elektrisiteit / Cost of electricity
  Lae produsentepryse / Low producer prices
  Politieke inmenging (Grondeise/Herverdeling/Onteiening/Maksimum grootte plase) / Political interference (Land claims/Redistribution/Expropriation/Maximum size of land)
  Prysonsekerheid / Price uncertainty
  Rekordhouding van plaasaktiwiteite / Record-keeping of farming activities
  Rentekoerse / Interest rates
  Sosiale verantwoordelikheid / Social responsibility
  Stakings / Strikes
  Veiligheid / Safety
     
  12b1 Tot watter mate is jy betrokke by Produsenteverenigings ? / To what extent are you involved in Producer organisations?
     
 
   
  12b2 Tot watter mate is jy betrokke by n Plaaswag ? / To what extent are you involved in a Farm watch?
     
 
   
  12b3 Tot watter mate is jy betrokke by n Brandbestryding? / To what extent are you involved in Fire prevention?
     
 
   
  12b4 Tot watter mate is jy betrokke by Predasiebestryding (roofdierbestryding)? / To what extent are you involved in Predation management?
     
 
   
  12b5 Tot watter mate is jy betrokke by n Veediefstalforum? / To what extent are you involved in a Livestock theft forum?
     
 
   
  12b6 Tot watter mate is jy betrokke by Bewarea (omgewingsbewaring)? / To what extent are you involved in Environmental conservation?
     
 
   
  12b7 Tot watter mate is jy betrokke by n Studiegroep? / To what extent are you involved in a Study group ?
     
 
   
  12b8 Tot watter mate is jy betrokke by herlewingslandbou / To what extent are you involved in regenerative farming?
     
 
   
  12c Van watter georganiseerde landbou-organisasies is jy lid? / Of which organised agricultural organisations are you a member?
     
  Glad nie lid nie / Not a member
  AFASA
  Agri SA
  ASUF
  NAFU
  TLU SA
  WRSA (Wildlife Ranching SA)
     
  13 Beplan jy om self jou sakebelange in die res van Afrika uit te brei/te begin? / Are you planning to expand to or establish your own business interests in the rest of Africa?
     
  Ja / Yes
  Nee / No
   
   
 

AFDELING C / SECTION C: ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE / ELECTRONIC COMMUNICATION

   
  14 Wat gebruik jy vir internettoegang? / What do you use for internet access?
     
  Gebruik nie internet nie / Do not use the internet
  Rekenaar / Computer
  Selfoon / Cell phone
  Slim foon / Iphone /smart phone
  Tablet / iPad
     
  15 Waarvoor word jou rekenaar gebruik? (Meer as een antwoord moontlik) / What do you use your computer for? (More than one answer possible)
     
  Het nie rekenaar nie/Nie van toepassing / Does not have a computer/Not applicable
  Besproeiingsbestuur / Irrigation management
  BTW en inkomstebelasting / VAT and income tax
  Daaglikse nuus/Algemene nuus / Daily news/General news
  Databasis vir tegniese inligting / Database for technical information
  E-pos / E-mails
  Finansiele bestuurstelsel / Financial management system
  Kuddegesondheidsprogramme / Herd health programmes
  Loneprogram/Arbeidsbestuurstelsel / Wages programme/Labour management system
  Opvoedkundige doeleindes / Educational purposes
  Program vir diereprestasie / Programme for animal performance
  Program vir gewasprestasie / Programme for crop performance
  Program vir suiwelprestasie / Programme for dairy performance
  Reenvaltendense / Rainfall trends
  Spreiblad vir begrotingsbeheer / Spreadsheet for budgeting
  Spreiblad vir gebruike anders as begrotings / Spreadsheet for uses other than budgeting
  Veldbestuur / Veld management
  Versekeringsdienste / Insurance services
     
  16 Na watter landbou-inligting soek jy op die internet? / Which agricultural information do you look for on the internet?
     
  Nie van toepassing nie / Not applicable
  Akkerbou / Agronomy
  Dieregesondheid inligting / Animal health information
  Finansiele sake / Financial issues
  Landbounuus / Agricultural news
  Markinligting / Market information
  Meganisasie-inligting / Mechanisation information
  Veeteelt / Livestock breeding
  Versekering / Insurance services
  Weer / Weather
  Ander / Other
     
  17 Watter van die volgende produkte koop jy op die internet? / Which of the following products do you buy via the internet?
     
  Koop glad nie op die Internet nie / Do not buy via the internet at all
  Beleggings / Investments
  Dieregesondheidsprodukte / Animal health products
  Finansiele dienste / Financial services
  Implemente / Implements
  Korttermyn versekering / Short-term insurance
  Landbou-chemiese produkte / Agrochemical products
  Lewensversekering / Life insurance
  Mediaprodukte / Media products
  Toerusting / Equipment
     
  18 Hoe gereeld gebruik jy die internet om landbouverskaffers te betaal? How often do you use the internet to pay agricultural suppliers?
     
 
   
  19a Gebruik jy sosiale media vir advies, navrae of kommunikasie? / Do you use social media for advice, enquiries or communication?
     
  Geeneen /None
  Advies /Advice
  Navrae / Enquiery
  Kommunikasie / Communication
     
  19b Watter sosiale media gebruik jy of jou vrou aktief om te kommunikeer in die landbougemeenskap? / What type of social media do you or your wife use to actively communicate in the agricultural community?
     
  Geen / None
  Boeregesels
  Facebook
  Farmboek
  Instagram
  Landbousosiaal
  Linked-In
  Twitter
  WeChat
  Whatsapp Groepe / Groups
     
  20 Indien jy ’n slimfoon / iphone het, waarvoor gebruik jy dit? (Meer as een opsie moontlik) / If you have a smart phone/iphone what do you use it for? (More than one option possible)
     
  Het nie ’n slimfoon/iphone nie / Do not have a smart phone/iphone
  Bankdienste / Banking services
  E-pos / E-mail
  Facebook
  Farmboek
  Instagram
  Internet / Internet
  Nuus / News
  Oproepe / Calls
  SMS / SMS
  Toepassings (toeps) / Applications (apps)
  WhatsApp
  YouTube
  Ander / Other
     
   
 

AFDELING D / SECTION D: MEDIAGEBRUIK / MEDIA USAGE

   
  21 Watter van die volgende tydskrifte se webtuistes besoek jy vir landbou-inligting? (Meer as een antwoord moontlik) / Which of the following magazine websites do you visit for agricultural information? (More than one answer possible)
     
  Besoek geen webtuistes nie / Do not visit websites
  www.agriportal.co.za
  www.agtag.co.za
  www.agriorbit.com (Plaas Media)
  www.farmersweekly.co.za
  www.landbou.com
  www.proagri.co.za
  www.rpo.co.za
  www.senwes.co.za / senwes-scenario
  www.wrsa.co.za (Wildlife Ranching)
  Ander / Other
     
  22 Watter van die volgende tydskrifte bevat my soort nuus/artilkels? (Meer as een keuse moontlik) / Which of the following magazines contain your type of articles. (More than one answer possible)
     
  Agri SA (Die Boer / The Farmer)
  Farmbiz
  Farmers Weekly
  Landbouweekblad
  ProAgri
  SA Graan / Grain
  Senwes Scenario
  Stockfarm
  The Dairy Mail
  Veeplaas
  Wildlife Ranching (WRSA magazine)
  Geen / None
     
  23 Na watter tipe radiostasies luister jy? / To which type of radio stations do you listen?
     
  Luister nie radio nie / Do not listen to the radio
  Luister na gemeenskapsradio / Listen to community radio
  Luister na streeksradio / Listen to regional radio
  Luister na nasionale radio / Listen to national radio
     
  24 Watter soort koerante lees jy? / Which type of newspapers do you read
     
  Lees nie koerante nie / Do not read newspapers
  Lees streekkoerante / Read regional newspapers
  Lees nasionale koerante / Read national newspapers
     
  25a Watter TV-kanale kyk jy? / Which TV channels do you watch?
     
  Kyk nie TV nie / Do not watch TV
  DSTV Sport
  kykNET
  Via
  MNet
  SABC
     
  25b Kyk jy na KykNet landbou/boere programme ? / Do you watch KykNet agricultural/farmer programmes ?
     
 
   
  Indien Ja, meld asseblief program(me) / If Yes, please mention program(s)
 
   
  26 Watter van die volgende produsente-organisasies se tydskrifte lees jy? / Which producer organisations magazines do you read?
     
  Geen /None
  Aartappel SA / Potato SA (CHIPS)
  MPO (The Dairy Mail)
  NWKV / NWGA (Die Wolboer)
  RPO (Rooivleis / Red meat)
  SA Graan / SA Grain
  Vrugte SA / Fruit SA (SA Vrugtejoernaal / SA Fruit Journal)
  WRSA/WPA (Wildlife Ranching)
  Ander / Other
     
  27 Watter van die volgende landboubesighede / kooperasies se tydskrifte lees jy? / Which of the following agricultural businesses / co-operatives’ magazines do you read?
     
  Geen / None
  Afgri (Afgriland)
  GWK (Kommuniek)
  NWK (Arena)
  OBARO (Spilpunt)
  OVK (OVK Nuus)
  Senwes (Scenario)
  VKB (Die Pad Saam)
  Ander / Other
     
   
 

 AFDELING E / SECTION E: FINANSIES EN VERSEKERING / FINANCE AND INSURANCE

   
  28 Deur wie doen jy jou landboufinansiering? / Who do you use for your agricultural financing?
     
  Banke / Banks
  Eie finansiering / Own financing
  Insetverskaffers / Input suppliers
  Landbank / Land Bank
  Landboubesighede of koöperasies / Agricultural businesses or co-operatives
     
  29a By watter instellings het jy ‘n bankrekening? (meer as een antwoord) / Which institutions do have a bank account (more than one answer).
     
  ABSA / Barclays
  African Bank
  Capitec
  Eerste Nasionale Bank (ENB) / First National Bank (FNB)
  Investec
  Landbank / Land Bank
  Nedbank
  Standard Bank
  Ander / Other
     
  29b Watter bank beskou jy as jou hoofbank? (Slegs een antwoord) / Which institution do you regard as your main bank? (one answer only)
     
 
   
  29c Watter instelling is jou persoonlike bank / Which institution is your personal bank?
     
  ABSA / Barclays
  African Bank
  Capitec
  Eerste Nasionale Bank (ENB) / First National Bank (FNB)
  Investec
  Landbank / Land Bank
  Nedbank
  Standard Bank
  Ander / Other
   
  29d Beplan jy om jou boerdery-aktiwiteite uit te brei (kapitaalinvestering) in die volgende 5 jaar? / Are you planning to expand (capital investment) in your farming activities in the next 5 years?
     
  Ek beplan om boerdery aktiwiteite mee op te hou (mag my plaas verkoop) / I plan to exit farming activities (might sell my farm)
  Geen uitbreiding of geen nuwe kapitaal-beleggings in plaas aktiwiteiete nie / No expansion or no new capital investments in farming activities
  Tot ’n geringe mate deur opgadering van toerusting om meer produktief te wees / To some extent by upgrading equipment to be more productive
  Tot ’n redelike mate deur te konsolideer en herstruktureer om toegang tot die waarde ketting te bekom. / To a reasonable extent by consolidating and restructuring my farming activities to access the value chain
  Tot ’n groot mate deur nog plase te bekom / To a large extent by acquaring additional farms
   
  30a By watter van die volgende instellings het jy tans lewensversekering? (Meer as een antwoord moontlik) / At which institution do you presently have life insurance? / More than one answer possible
     
  Bank
  BrightRock
  Discovery
  Liberty
  Metropolitan
  Momentum
  Old Mutual
  Sanlam
  Ander/ Other (noem hieronder / mention below)
     
  Indien ander noem asseblief / If other please mention:
 
   
  30b By watter instelling het jy jou laaste lewensversekering uitgeneem? Slegs een antwoord / At which institution did you take out your most recent life insurance? One answer only
     
 
   
  Indien ander noem asseblief / If other please mention:
 
   
  31a By watter van die volgende instellings het jy tans beleggingsprodukte? Meer as een antwoord moontlik/ With which institution do you presently have an investment product? More than one answer possible
     
  Allan Gray
  Bank
  Corronation
  Discovery
  Investec
  Liberty
  Metropolitan
  Momentum
  Old Mutual
  Sanlam
  Ander/ Other
     
  31b By watter van die volgende instelling het jou laaste belegging gedoen? Slegs een antwoord? / At which institution did you do an investment recently with? Only one answer.
     
 
   
  32c By wie / hoe sal jy verkies om jou lewensversekering te koop?/ From whom / how would you prefer to buy your life insurance?
     
 
   
  33a Watter aspekte is belangrik vir jou finansiële plan? / Which aspects are important to your financial plan?
     
  Aftreebeplanning / Retirement planning
  Beskerming van persoonlike boedel teen effek van persoonlike borgstelling van die besigheid / Protection of personal assets against surety provided for business
  Beskerming van besigheid teen verlies van sleutelpersoon / Protection of business against the loss of key person
  Diversifikasie buite die boerdery / Diversification outside the farming enterprise
  Kontantvloei / Cash flow
  Koop- en verkoopooreenkoms / Buy and sell agreement
  Mediese fonds / Medical aid
  Opvolgbeplanning / Succession planning
  Oorsese diversifikasie (buite die SA ekonomie) / Foreign diversification (outside the South African economy)
  Voordele vir plaaswerknemers / Benefits for farm workers
     
  33b Wie beskou jy as jou adviseur oor persoonlike finansiële beplanning? (meer as een antwoord moontlik) / Who do you regard as your adviser on personal financial planning? (More than one answer possible)
     
  Geen / None
  Bankmakelaars / Bank brokers
  Boekhouer/Ouditeur / Bookkeeper/Auditor
  Internet platforms/ (deur epos en Skype / via e-mail and Skype)
  Familie en vriende / Family and friends
  Onafhanklike makelaar / Independent broker
  Verteenwoordiger van versekeringsmaatskappy / Representative of assurance company
     
  33c Wanneer laas het jy ’n volledige boedelontleding laat doen? / When last was a comprehensive estate analysis done for you?
     
 
   
  34 By watter maatskappy(e) het jy oesversekering? With which company(ies) do you have crop insurance?
     
  Het nie oesversekering nie/Geen gewassse / Do not have crop insurance/No crops
  Agriseker
  Mutual & Federal (Old mutual Insure)
  Santam
  Ander / Other
     
  35a Indien nie oesversekering nie, hoekom nie? Anders gaan na volgende vraag / If you do not have crop insurance, why not? Else go to next question.
     
  Het nie gewasse om te verseker nie / Do not have crops to insure
  Eie versekering / Own insurance
  Geografiese redes / Geographical reasons
  Slegte oesversekeringservaring / Bad crop insurance experience
  Te duur / Too expensive
  Verskanste risiko / Hidden risk
  Ander / Other
     
  35b By wie neem jy oesversekering uit?/ From whom do you buy your crop insurance
     
  Koop nie oesversekerig nie / Do not buy crop insurance
  Bank
  Direk by maatskappy / Directly from insurance company
  Koöperasie/Landboubesigheid / Co-operative/Agricultural business
  Maatskappyverteenwoordiger / Company representative
  Onafhanklike makelaar / Independent broker
  Ander / Other
     
  36a By watter van die volgende maatskappye is jou bates verseker (korttermynversekering)? / With which of the following short-term insurance companies have you insured your assets?
     
  Het nie korttermynversekering vir bates nie / Do not have short-term insurance for assets
  ABSA
  Agruma
  Agriseker
  Hollard
  Landmark
  Mutual & Federal (Old Mutual Insure)
  Santam
  Zürich
  Ander / Other
     
  36b Deur wie koop jy korttermynversekering vir bates? / From whom do you buy short-term insurance for assets?
     
  Het nie bateversekering nie / Do not have asset insurance
  Bank
  Direk by maatskappy / Directly from company
  Koöperasie/Landboubesigheid / Co-operative/Agriculture business
  Maatskappyverteenwoordiger / Company representative
  Onafhanklike makelaar / Independent broker
  Ander / Other
     
  37 Hoe sal jy verkies om jou korttermynversekering te koop? / How would you prefer to buy short-term insurance?
     
 
   
   
 

AFDELING F / SECTION F: LANDBOUKOMMODITEITE / AGRICULTURE COMMODITIES-

AANKOPE EN VERKOPE/PURCHASES AND SALES

   
   
 

38 By wie bestel of koop jy meestal die volgende insette? From whom do you mostly order or buy the following inputs

   
  38a Dieregesondheidsmiddels / Animal health products
     
  Koop nie / Do not buy
  Besigheidsverteenwoordiger/agent / Company representatives/ Agents
  Direk van Nationale/Multinasionale vervaardigers/verskaffers / Direct from National/Multinational manufacturers/Suppliers
  Kleinhandel privaat eienaar winkel / Small privately owned retail shop
  Landboubesigheid (Agribesigheid of Kooperasie) / Agriculture business (Agribusiness or Co-op)
  Onafhanklike agente / Independent agents
  Veeartse / Veterinarians
   
  38b Saad / Seed
     
  Koop nie / Do not buy
  Besigheidsverteenwoordiger/agent / Company representatives/ Agents
  Direk van Nationale/Multinasionale vervaardigers/verskaffers / Direct from National/Multinational manufacturers/Suppliers
  Landboubesigheid (Agribesigheid of Kooperasie) / Agriculture business (Agribusiness or Co-op)
  Onafhanklike agente / Independent agents
   
  38c Kunsmis / Fertiliser
     
  Koop nie / Do not buy
  Besigheidsverteenwoordiger/agent / Company representatives/ Agents
  Direk van Nationale/Multinasionale vervaardigers/verskaffers / Direct from National/Multinational manufacturers/Suppliers
  Landboubesigheid (Agribesigheid of Kooperasie) / Agriculture business (Agribusiness or Co-op)
  Onafhanklike agente / Independent agents
   
  38d Trekkers / Tractors
     
  Koop nie / Do not buy
  Besigheidsverteenwoordiger/agent / Company representatives/ Agents
  Direk van Nationale/Multinasionale vervaardigers/verskaffers / Direct from National/Multinational manufacturers/Suppliers
  Landboubesigheid (Agribesigheid of Kooperasie) / Agriculture business (Agribusiness or Co-op)
  Onafhanklike agente / Independent agents
   
  38e Implemente / Implements
     
  Koop nie / Do not buy
  Besigheidsverteenwoordiger/agent / Company representatives/ Agents
  Direk van Nationale/Multinasionale vervaardigers/verskaffers / Direct from National/Multinational manufacturers/Suppliers
  Landboubesigheid (Agribesigheid of Kooperasie) / Agriculture business (Agribusiness or Co-op)
  Onafhanklike agente / Independent agents
   
  38f Akkerbou-chemikaliee / Agronomy chemicals
     
  Koop nie / Do not buy
  Besigheidsverteenwoordiger/agent / Company representatives/ Agents
  Direk van Nationale/Multinasionale vervaardigers/verskaffers / Direct from National/Multinational manufacturers/Suppliers
  Landboubesigheid (Agribesigheid of Koöperasie) / Agriculture business (Agribusiness or Co-op)
  Onafhanklike agente / Independent agents
   
  38g Dui asb aan watter landboubesigheid/koopersie jy beskou as jou hoof-landboubesigheid vennoot (slegs een antwoord) / Please indicate which agricultural/co-op business you regard as your main business partner (only one answer)
     
  Koop nie by landboubesigheid/koöperasie nie / Do not buy at Agricultural business/Cooperation
  Gebruik Afgri die meeste / Use AfgrI most
  Gebruik BKB die meeste / Use BKB most
  Gebruik Cape Agri Operations die meeste / Use Cape Agri Operations most
  Gebruik GWK die meeste / Use GWK most
  Gebruik Hinterland Afgri die meeste / Use Hinterland Afgri most
  Gebruik Hinterland Senwes die meeste / Use Hinterland Senwes most
  Gebruik NWK die meeste / Use NWK most
  Gebruik OBARO die meeste / Use OBARO most
  Gebruik OVK die meeste / Use OVK most
  Gebruik Senwes die meeste / Use Senwes most
  Gebruik SuidWes die meeste / Use SuidWes most
  Gebruik VKB / NTK die meeste / Use VKB/NTK most
  Gebruik “ander” landboubesighede/koöperasies die meeste / Use other Agricultural business/Cooperation most
   
  39 Watter maatskappy(e) se kunsmis gebruik jy? / Which company (ies) fertiliser do you use?
     
  Nie van toepassing nie / Not applicable
  Atlas
  Constantia
  Dit wat by die koöperasie/landboubesigheid beskikbaar is / That which is available from the co-operative/agricultural business
  Fabriek-sweepings / Factory sweepings
  Greenlands
  Kynoch
  Nitrochem
  Nitrophoska
  Omnia
  Profert
  Sasol
  Sidi Parani
  Yara
  Ander/Other
     
  40a Watter maatskappy(e) se dieregesondheidsprodukte gebruik jy? / Which company(ies) animal health products do you use?
     
  Nie van toepassing nie/ Not applicable
  Afrivet
  Antrovet
  Ascendis/CIPLA
  Elanco/Bayer
  Boehringer/Merial
  Ceva
  Ciplamed
  MSD Animal Health
  Onderstepoort Biologiese Produkte / Onderstepoort Biological Products
  Swavet
  Virbac
  Zoetis
     
  40b Watter maatskappy(e) verskaf vir jou die mees betroubare tegniese inligting? / Which company(ies) provide you with the most reliable technical information?
     
  Nie van toepassing nie/ Not applicable
  Afrivet
  Antrovet
  Ascendis/CIPLA
  Elanco/Bayer
  Boehringer/Merial
  Ceva
  Ciplamed
  MSD Animal Health
  Onderstepoort Biologiese Produkte / Onderstepoort Biological Products
  Swavet
  Virbac
  Zoetis
     
  40c Wat sal die perfekte geskenk wees wat ‘n verteenwoordiger/agent wat jou plaas besoek kan agterlaat?(Slegs een antwoord) / What would be the perfect gift to leave behind by a representative/agent that visits your farm? (Only one answer)
     
  Niks agterlaat / Nothing to leave behind
  Afslag koopbewys / Discount voucher
  Dosering instrumente/spuite/rugpakke / Dosing guns/syringes/backpacks
  Gatgets byvoorbeeld / for example solar charges,leatherman
  Klerasie items (pet/baadjie) / Clothing items (cap/jacket)
  Produk inligting / Product information
  Produk monsters / Product samples
  Tegniese boeke / Technical books
  Ander / Other
   
  41 Watter maatskappy(e) se veevoer gebruik jy? / Which company(ies) livestock feeds do you use?
     
  Nie van toepassing nie / Nie van toepassing
  Afgri Veevoer / Afgri Feeds
  Barnlab
  De Heus
  Driehoek
  Epol
  FeedFirst
  Feedmaster
  KK Animal Nutrition
  Lubern
  Meadow
  Molatek
  Nova Voere / Nova Feeds
  Nupro
  Nutrifeed
  Opti Feeds
  Plaaslike voermaatskapy / Local feed company
  Voermol
  Ander / Other
     
  42 Watter saadmaatskappye het jy in die huidige seisoen gebruik? / Which seed company did you use this past season?
     
  Het nie van saadmaatskappye gebruik gemaak nie / Did not make use of seed companies
  Advance Seed
  Agricol
  Klein Karoo (K2 Agri Saadbemarking)
  Link Seed
  Monsanto / Bayer
  Pannar
  Pioneer
  Sensako
  Stark Ayres
     
  43a Het jy die afgelope seisoen (2020/21) se landbou-besigheidsomstandighede vir jou hoofboerdery bevredigend of onbevredigend gevind? / Did you find the agriculture business circumstances the past season (2020/21) satisfactory or unsatisfactory?
     
 
   
  43b Hoe verwag jy gaan die huidige/komende seisoen 2021/22 se landbou-besigheidsomstandighede vir jou hoofboerdery wees. Bevredigend of on bevredigend? / How do you expect the agricultural business circumstances of the present/next season (2021/22) for your main farming activity will be, satisfactory or unsatisfactory?
     
 
   
  44. Sal jy in die toekoms weer deelneem aan 'n soortgelyke landboustudie? / Will you participate in a similar agricultural study in the future?
     
 
   
 


 
Back Back to top